Regulamin

Regulamin:

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę Rock and Run Distribution, Półłanki 18/H, 30-740 Kraków, pod adresem domeny https://www.mountainfuelpolska.pl posługującą się adresem e-mail: sklep@mountainfuelpolska.pl. Szczegółowe informacje możesz uzyskać w dziale kontakt.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Kontakt ze Sklepem:

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@mountainfuelpolska.pl, kontakt@mountainfuelpolska.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 603 769 214
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL

  11 1020 2892 0000 5302 0706 2971

 4. NIP: PL 771 282 44 74
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-18:00

Rejestracja użytkownika:

 1. Rejestracja nie jest obowiązkowa. Po rejestracji można zyskać następujące korzyści:
  1. śledzenie przebiegu realizacji przesyłki
  2. możliwość informowania po przez e-mail o obniżkach i akcjach na konkretny towar lub o dostawie nowego towaru.
 2. Świadczenie usług odbywa się na zasadach przewidzianych w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.)
 3. Zakup towarów za pośrednictwem naszego sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacja jego warunków handlowych oraz informacji związanych ze sprzedażą konsumentom towarów na odległości, co do faktu zapoznania się z którymi klient wyraża oświadczenie przed rozpoczęciem zakupów.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu ​(opcjonalnie)​, lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” ​(lub równoznaczny)​;
 1. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposób u płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.
  1. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  2. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, klient ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

Warunki dostawy:

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego produktu:
  1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa
  2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
  3. Paczkomaty InPost
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność za pobraniem
  2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  3. Płatności elektroniczne
  4. Płatność kartą płatniczą
 1. Przy zamówieniu na kwotę ponad 300,- zł kupujący zwolniony jest z opłaty za przesyłkę zamówionego towaru

Prawo odstąpienia od umowy:

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Reklamacja i gwarancja:

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:

Półłanki 18/H 30-740 Kraków

Ochrona prywatności i dane osobowe w Sklepie internetowym:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe uważa za poufne i w żadnym wypadku nie udostępni je osobom trzecim. Wykorzystanie pozyskanych danych osobowych, ich gromadzenie i wykorzystanie dobywa się każdorazowo na warunkach przewidzianych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).
 4. Firma Rock and Run Distribution zastrzega sobie prawo do jakiegokolwiek wykorzystania opisów i zdjęć. Surowo zabrania się kopiowania, dystrybucji czy innego wykorzystywania wszelkich materiałów na innych stronach internetowych niż www.mountainfuelpolska.pl bez poprzedzającej pisemnej zgody firmy Rock and Run Distribution.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
 1. zmiany przepisów prawa,
 2. zmiany sposobów płatności i dostaw- w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.